What's Up
12月06日
Garden of the Artisans 藝術節2019
12月06日
香港舞蹈團 大型舞劇《倩女.幽魂》- 載譽在港第三度公演
11月28日
《K11 X’MAS REFLECTION》聖誕藝術展
11月18日
「Breathe in Breathe out II 自圓其說」 視覺藝術展
11月27日
「但願 - 光芒再現 」升級再造藝術展
12月10日
《MEET YU NAGABA GALLERY - I’M YOUR VENUS》
12月20日
「日安時刻」展覽 中環食晏話當年
11月30日
JCCAC 藝術節 2019
11月13日
冬日「影」畫館

笑談蜑家話


蜑家人即以船為家的漁民,傳說由於當年為英國人帶路的蜑家人阿群,將香讀成「康」,香港的英文便譯作Hong Kong。水上蜑家人已一早植根在香港,你對蜑家話的了解又有幾多?

1.Yo
Yo即是「嘈」,即嘈吵、喧嘩的意思,「Yo到我咩都聽唔到」,亦即「嘈到我咩都聽唔到」。

2.大撈便 / 細撈便
大、細撈便和大小二便毫無關聯,指的是左、右方。

3.反
反即玩,有玩耍之意,「一日到黑淨係掛住反」即「一日到黑淨係掛住玩」。
4.砸即
「砸即」意指打橫,圖中句子意思為「個櫃要打橫嚟放先放得落」。

5.呔椅
「呔」、「椅」分別指「釣」和「魚」,句子意思為「你釣唔釣到魚呀?」。
6.愛
「愛」即「要」,「飽啦,我唔愛啦」即「飽啦,我唔愛啦」。

7.開面
「開面」即「外面」,「行咗出開面曬太陽」即「行咗出外面曬太陽」。

8.蟬
「蟬」的意思和昆蟲無關,即「死」,圖上句子即「咁多人死唔見你死」。

相關文章


TEXT/ MIKE